Nama Para Mantan Pimpinan

 

 NO. 

 NAMA 

 TAHUN

1

 Djaenal Minhad 

1919 – 1922

2

 H. Ibrahim

1922 – 1925

3

 KH. Nahrawi

1925 – 1938

4

 MS. Muhammad Mustamim

1938 – 1951

5

 KH. Bisri Mustofa

1951 – 1952

6

 K. Masthud

1952

7

 K. Achmad Muhammad

1952 – 1953

8

 R. Ngabei Tjokro Suyitno

1953 – 1955

9

 KH. Ichsan

1955 – 1956

10

 KH. Dahlan

1956 – 1959

11

 K. Muchammadun

1959 – 1964

12

 KH. A. Khafidz

1964 – 1973

13

 KH. AG. Mundzir

1973 – 1976

14

 KH. F. Basjuni Maskur

1976

15

 Supardjo Darsohastomo

1976 – 1980

16

 Drs. Duror Mansur

1980 – 1982

17

 H. Amin, S.H.

1982 – 1994

18

 Drs. H. Nashan Basri, S.H.

1994 – 1998

19

 Dra. Hj. Faizah

1998 – 1999

20

 Miftahuddin, S.H.

1999 – 2001

21

 Dra. Hj. Faizah

2001 – 2006

22

 Drs. H. Endang Kusnadi, S.H.

2006 – 2007

23

 Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.

2007 – 2010

24

 Drs. H. Anis Fuadz, S.H.

2010 – 2012

25

 Drs. H. Jojo Suharjo

2012 - 2014

26

 Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.   

2014 - 2016

27

 Drs. H. Qosim, S.H., M.S.I.

2016 – 2018

28

 Drs. H. Mahzumi, M.H.

2018 – 2019

29

 Drs. H. Soleman, M.H.

2019 – 2020

30

 Drs. Zakiruddin

2020 – 2022

31

 M. Safi'i, S.Ag. MH.

2022 – 2023